Προσφυγές με λίγα κλικ για να «σβήσετε» φόρους, πρόστιμα

Πιο εύκολα και με διαδικασίες -εξπρές μπορούν πλέον οι φορολογούμενοι να προσφεύγουν κατά της Εφορίας κάθε φορά που αμφισβητούν αποφάσεις για επιβολή φόρων και προστίμων. Η ΑΑΔΕ άνοιξετην ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία δέχεται τις ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να πετύχουν «κούρεμα» ή ακόμα και διαγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή των προσφυγών γίνεται με τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης του Taxisnet και σε πρώτη φάση είναι προαιρετική. Από 1ης Φεβρουαρίου 2023 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων καθίσταται υποχρεωτική.

Οι ενδικοφανείς προσφυγές εξετάζονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, η οποία από το 2013 που άρχισε να λειτουργεί έχει δεχθεί περισσότερες από 80.000 προσφυγές από φορολογουμένους και επιχειρήσεις. Οκτώ στις δέκα ενδικοφανείς προσφυγές εξετάστηκαν προτού εκπνεύσει η προβλεπόμενη προθεσμία, ενώ ένας στους τέσσερις φορολογουμένους βρήκε το δίκιο του και κέρδισε «κούρεμα» ή ακόμα και διαγραφή των φόρων και προστίμων που του είχαν επιβάλει οι φορολογικές αρχές.

Το νέο τοπίο για τις ηλεκτρονικές ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής ξεκαθαρίζει η ΑΑΔΕ με έναν οδηγό ερωτήσεων-απαντήσεων:

 

Προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής;

Από 29/11/2022 (για τα Ελεγκτικά Κέντρα, το ΚΕΜΕΕΠ, το ΚΕΦΟΜΕΠ και τις ΔΟΥ Α’ και Α1′ Τάξεως) και από 15/12/2022 (για τις ΔΟΥ Α-Β’ και Β’ Τάξεως) είναι δυνατή η ψηφιακή υποβολήενδικοφανούς προσφυγής μέσω Διαδικτύου στον ιστοτόπο της ΑΑΔΕ εντός τηςπροθεσμίας που ορίζουν οι οικείες διατάξεις. Η σχετική δυνατότητα παρέχεται εναλλακτικά στον φορολογούμενο, ο οποίος εξακολουθεί να μπορεί να καταθέτει χειρόγραφα την ενδικοφανή προσφυγή του στηνΑρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Από 1/2/2023 θα καταστεί υποχρεωτική η ψηφιακή υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής γιατις πράξεις όλων των ΔΟΥ και Ελεγκτικών Κέντρων. Η υποχρέωση υποβολής αποκλειστικά, μέσω Διαδικτύου, της ενδικοφανούς προσφυγής δεν θα ισχύει για τους φορολογουμένους κατοίκους εξωτερικού, στους οποίους θαπαρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής.

 

Με ποιον τρόπο γίνεται η ψηφιακή υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής;

Η ψηφιακή υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής πραγματοποιείται μέσω του δικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ, ήτοι www.aade.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του Taxisnet. Η υποχρέωση υποβολής αποκλειστικά, μέσω Διαδικτύου, της ενδικοφανούς προσφυγής δεν θα ισχύει για τους φορολογουμένους κατοίκους εξωτερικού, στους οποίους θα παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής.

 

Ποιο είναι το περιεχόμενο της ενδικοφανούς προσφυγής;

Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να αναφέρει:

τα ακριβή στοιχεία του υποχρέου, την προσβαλλόμενη πράξη,

τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του,

τη διεύθυνση στην οποία θα πραγματοποιούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υποχρέου.

 

Ποια στοιχεία πρέπει να συνυποβάλω με την ενδικοφανή προσφυγή;

Ο υπόχρεος ταυτόχρονα με την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής συνυποβάλλει στην αρμόδια φορολογική αρχή:

α) Τα έγγραφα στα οποία βασίζει το αίτημά του.

β) Ηλεκτρονικό φάκελο (σε οπτικό δίσκο – CD ή USB κ.λπ.), στον οποίο περιλαμβάνονται σε μαγνητική μορφή και σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αρχείου:

αα) η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή,

ββ) η αίτηση αναστολής σε περίπτωση αυτοτελούς υποβολής,

γγ) τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επικαλείται.

Δεν απαιτείται να συμπεριλαμβάνεται η έκθεση ελέγχου και η προσβαλλόμενη πράξη, τις οποίες θα αποστείλει η αρμόδια φορολογική αρχή.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου.

 

Υποχρεούμαι να προσκομίζω την ενδικοφανή προσφυγή και τα συνημμένα έγγραφα σε φυσική μορφή, σε περίπτωση ψηφιακής υποβολής;

Οχι, η ενδικοφανής προσφυγή και τα συνημμένα έγγραφα και δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο σε ψηφιακή μορφή (αρχεία .pdf ή .zip) μέσω της εφαρμογής. Μόνο σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μεταφόρτωση στην εφαρμογή των ανωτέρω εγγράφων και δικαιολογητικών ο φορολογούμενος μπορεί να τα προσκομίζει στην αρμόδια φορολογική αρχή σε ψηφιακή μορφή (σε οπτικό δίσκο – CD ή USB κ.λπ.), εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών από την ψηφιακή υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής.

 

Σε ποια προθεσμία εκδίδεται απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής;

Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Generated by Feedzy